122 toonwoorde om die humeur in u verhaal te stel

goed-1123013_640-1

Skriftelik is die toon van 'n skrywer sy of haar algemene houding of gevoelens oor die onderwerp en gehoor van die werk. Toonwoorde word gebruik om hierdie houding uit te druk.

In hierdie artikel sal ons praat oor wat toonwoorde is, die gebruik daarvan in verskeie voorbeelde ontleed en 'n lys toonwoorde met definisies gee wat u tydens u skryfwerk kan gebruik.Wat is toonwoorde?

Skrywers dra toon oor deur diksie (woordkeuse), standpunt en sintaksis. Toonwoorde is spesifieke woorde wat help om 'n outeur se houding oor die onderwerp uit te druk.

Woorde het gewoonlik 'n positiewe, negatiewe of neutrale konnotasie. Toonwoorde help outeurs om aan te toon of hulle positief, negatief of neutraal voel oor dit waaroor hulle skryf.

Hier is 'n paar voorbeelde van toonwoorde in aksie:

  • Die voorstel is so absurd dat dit onmoontlik ernstig opgeneem kan word.

Die toonwoord absurd dui aan dat die skrywer die voorstel belaglik of dom vind.

  • Die politikus se toespraak was welsprekend.

Die toonwoord welsprekend het 'n positiewe konnotasie, wat daarop dui dat die skrywer die toespraak artikuleer en oortuigend gevind het.

Toon vs stem

Baie skrywers verwar toon en stem of gebruik die twee terme onderling. In werklikheid is hulle baie anders.

Soos ons reeds bespreek het, toon dui op 'n outeur of karakter se houding teenoor 'n sekere onderwerp of situasie . In nie-fiksie dui toonwoorde aan wat die outeur dink. In fiksie kan toonwoorde help om die stemming te bepaal, en wys of 'n spesifieke situasie of interaksie gespanne, gelukkig, hartseer, ens.

Voice, daarenteen, verwys na die algehele persoonlikheid van 'n werk. Die stem van 'n skrywer kan sarkasties, informatief, vriendelik of iets anders wees.

U kan die verskil op hierdie manier onthou: toon verander heeltyd. Stem verwys na die karakter wat 'n stuk deurgaans het. Tone kan van sin na sin verander, terwyl stem konsekwent bly.

Hier is 'n voorbeeld:

In 'n roman vir jong volwassenes het die skrywer 'n gemaklike stem. Sy gebruik nie 'n besonder komplekse woordeskat nie en haar skryfwerk is baie toeganklik. Binne die verhaal ervaar die karakter konflik en triomf. In die tonele waar daar konflik is, dui die toonwoorde spanning aan. In die tonele waar daar triomfeer, dui toonwoorde op vreugde.

Die outeur se algehele tipe woordkeuse en benadering tot skryf sal dieselfde bly gedurende die werk, maar die spesifieke woorde wat sy gebruik, sal verander namate sy verskillende situasies beskryf.

Anders gestel: stem is hoe lesers u, die skrywer, in u werk herken. Stem is persoonlik vir elke outeur en duur dwarsdeur 'n stuk. Toonwoorde, daarenteen, dui die outeur (of karakter) se reaksies op of opinies aan van gebeure. Soos wat verskillende gebeure gebeur, skuif die toon.

woordeboek-1149723_640

Hoe om die regte toon vir u werk te vind

Om die regte toon vir u werk te vind, moet u u gehoor en boodskap in ag neem.

San Francisco voorskoolse staatsuniversiteit

Begin deur jouself die volgende drie vrae te stel:

  1. Vir wie skryf ek hierdie stuk?
  2. Wat probeer ek vir my leser vertel?
  3. Hoe wil ek hê dat my leser moet voel?

U gehoor sal die soorte woorde wat u kies, dikteer. As u vir 'n akademiese gehoor skryf, kan u meer ingewikkelde taal gebruik as vir kinders. U wil ook oorweeg wat u vir u leser vertel. Wil u hê dat hulle moet wegstap met 'n positiewe of negatiewe mening oor wat u aanbied? Hoe wil u hê dat hulle moet voel oor die inligting wat u gee?

Hierdie vrae sal u help om te besluit watter woorde u in u werk moet gebruik.

Toonwoord-voorbeeldanalise

Kom ons kyk na twee voorbeelde van toonwoorde in die klassieke literatuur.

'N Skoon, goed beligte plek deur Ernest Hemingway

Dit was baie laat en almal het die kafee verlaat, behalwe 'n ou man wat in die skaduwee sit wat die blare van die boom teen die elektriese lig gemaak het. In die dag was die straat stowwerig, maar snags het die dou die stof gaan lê en die ou man het graag laat gesit omdat hy doof was en nou in die nag was dit stil en hy het die verskil gevoel.

Hierdie uittreksel toon 'n rustige, vreedsame toon. Woorde soos gevestig en stil dui aan dat die ou man ontspanne is en veilig voel.

The Tell-Tale Heart deur Edgar Allen Poe

Ek snak na my asem, en tog hoor die beamptes dit nie. Ek het vinniger, heftiger gepraat, maar die geraas het geleidelik toegeneem. Ek het opgestaan ​​en gestry oor kleinighede, in 'n hoë sleutel en met gewelddadige gebare; maar die geraas het geleidelik toegeneem. Waarom sou hulle nie weg wees nie? Ek het die vloer heen en weer geslaan met swaar treë, asof ek opgewonde was oor woede deur die mans, maar die geraas het geleidelik toegeneem. O God! Wat KON ek doen? Ek skuim - ek raas - ek sweer!

Hierdie gedeelte uit The Tell-Tale Heart dui op 'n senuweeagtige, angstige toon. Die frases gewelddadige gebare en swaar treë vertoon die stygende aksie en dra by tot die gevoel van intensiteit.

Die uiteindelike lys van toonwoorde

Hierdie toonwoorde sal help om die toon in u werk te bepaal.

Toonwoord Betekenis
Vererg skaam of verleë; ook ontsteld
Absurd belaglik; simpel.
Beskuldigend 'n toon van beskuldiging; om van 'n misdaad of misdryf te beskuldig
Vermanend waarskuwing, teregwysing of berispe; veral op 'n sagte en welwillende manier; herinner.
Aanbiddend om agting, liefde en respek te ag; eer
Geamuseerd aangenaam vermaak, beset of herlei.
Apaties min of geen emosie hê of toon nie; onverskillig of reageer nie.
Welwillende gekenmerk deur of uitdrukking gee aan welwillendheid of vriendelike gevoelens.
Verward heeltemal verbaas of verward; verward.
Bytend sarkasties, met 'n bytende of sarkastiese toon.
Bitter gekenmerk deur intense antagonisme of vyandigheid.
Stomp skielik op 'n manier; stomp.
Vet nie huiwer of bang wees in die aangesig van gevaar of weerstand nie; moedig en waaghalsig.
Skielik skielik op 'n manier; stomp; rof.
Kalm vry van opgewondenheid of passie; rustige.
Kandidaat openhartig; uitgesproke
Vrolik in goeie gees.
Churlish krities of hard op gemoedelike wyse.
Komiese snaaks; humoristies.
Kommandant imposant; 'n lug van meerderwaardigheid.
Verwaand 'n buitengewone gunstige opinie te hê oor jouself of vermoëns.
Omstrede argumentatiewe, twisgierige.
Gordyn onbeskof in toespraak of skielik
Desperaat met 'n dringende behoefte, begeerte.
Losstaande onpartydig of objektief; belangeloos; onbevooroordeeld / nie bekommerd nie; afsydig.
Diabolies duiwels; duiwelagtig; verregaande goddeloos.
Ongelowig om nie te glo nie; geloof in te weier of te verwerp.
Minagtend minagting of minagting uitspreek.
Walglik om naarheid of afkeer op te wek. Om die smaak of morele gevoel van.
Oneerbiedig 'n gebrek aan respek; onbeskof en ongemanierd.
Gesteurd gekenmerk deur simptome van geestesongesteldheid.
Twyfelagtig onseker uitkoms of resultaat.
Dramaties van of met betrekking tot drama; oormatig konfronterend.
Somber hartseer of somberheid veroorsaak.
Ernstigste ernstig van voorneme of opreg ywerig.
Bedwelmend oorloop van entoesiasme, of opgewondenheid; hoogmoedig.
Ekstaties in 'n toestand van ekstase; roofsugtig.
Effusief onvoorwaardelik of onbehoorlik demonstratief.
Egoïsties ydel; grootpraterig; onverskillig teenoor die welstand van ander; selfsugtig.
Verheug baie gelukkig of trots; jubelend; in gees.
Verleë om selfbewus of ongemaklik te voel.
Woedend om uiters kwaad te maak; in woede gesit; woedend.
Entoesiasties opgewonde; energiek
Ontwykend dubbelsinnig; kripties; onduidelik
Opgewonde emosioneel opgewek; geroer
Fassies onvanpas; flippen
Skrikwekkend oppervlakkig; glib; vlak; onnadenkend; ligsinnig
Kragtig kragtig; energiek; selfversekerd; selfgeldend
Formeel respekvol; gestileerd; feitelik; aanvaarde style / reëls te volg
Frank eerlik; direk; vlakte; saaklik
Gefrustreerd vererg; moedeloos
Sagte vriendelik; bedagsaam; sag; sag
Ghoulish verheug oor die oproerige of afskuwelike
Grimmig ernstig; somber; neerdrukkend; gebrek aan humor; makaber
Gullible naïef; onskuldig; onkundig
Moeilik ongevoel; hardhartig; onversetlike
Nederig deferensie; beskeie
Humoristies amusant; onthaal; speels
Hiperkrities onredelik krities; hare skeur; versot
Onpartydig onbevooroordeeld; neutraal; doel
Passievol gevul met emosie; vurig
Verheugend pleit; bedel
Indrukwekkend vertrou; kinderagtig
Inane simpel; dwaas; onnosel; onsinnig
Ontstoke woedend
Ongelooflik ongelowig; onoortuigend; ondervraging; agterdogtig
Verontwaardig vererg; kwaad; ontevrede
Insiggewend leersaam; feitelik; opvoedkundig
Inspirerende bemoedigend; gerusstellend
Intens erns; passievol; gekonsentreer; diep gevoel
Intiem bekend; informeel; vertroulik; belydenisskrif
Ironies die teenoorgestelde van wat bedoel word
Eerbiedig gebrek aan respek vir dinge wat oor die algemeen ernstig opgeneem word
Jaded verveeld; te veel van dieselfde ding gehad het; gebrek aan entoesiasme
Vrolik positief; optimisties; vrolik; verheug
Oordeelkundig krities; fout vind; neerhalend
Lighartig sorgvry; ontspanne; babbelend; humoristies
Liefdevol liefdevol; toon intense, diep kommer
Makaber grusaam; afgryslik; skrikwekkend
Kwaadwillig die begeerte om ander leed aan te doen of om ander te sien ly; sleggesind; boosaardig
Gemeen-geesdriftig onbedagsaam; onsimpatiek
Spottend smalend; bespotting; spot met iemand
Treur bedroef; klaaglied; treurig
Naïef onskuldig; ongekunsteld; onvolwasse
Narsisties selfbewonderend; selfsugtig; grootpraterig; selfbejammering
Vieslik onaangenaam; onvriendelik; onaangenaam; beledigend
Negatief ongelukkig, pessimisties
Nostalgies dink aan die verlede; wens vir iets uit die verlede
Doel sonder vooroordeel; sonder diskriminasie; regverdig; gebaseer op feit
Optimisties hoopvol; vrolik
Ontstoke kwaad en gegrief; woedend; uiters kwaad
Uitgesproke openhartig; openhartig; sonder reserwe gepraat
Pateties ontferming oor medelye, simpatie, teerheid
Beskermend neerbuigend; smalend; spoggerig
Peinsend reflektief; introspektief; filosofies; kontemplatief
Oortuigend oortuigend; welsprekend; invloedryk; geloofwaardig
Pessimisties om die negatiewe kant van dinge raak te sien
Filosofies teoreties; analities; rasioneel; logies
Speels vol pret en goeie gees; humoristies; spot
Pragmaties realisties; verstandig
Pretensieus aangetas; kunsmatig; grandioos; retories; spoggerig
Spyt verskonend; berouvol
Wrewelrig gegrief; aanstoot gee; ontevrede; bitter
Bedank aanvaarding; ongelukkig
Beperk beheersd; stil; onemosioneel
Eerwaarde toon diep respek en agting
Regverdig moreel reg en regverdig; skuldloos; vroom; Godvresend
Skadelik krities; steek; onspaar; hard
Smalend minagting of bespotting uitspreek; striemend; afwysend
Sentimenteel dink aan gevoelens, veral as jy die verlede onthou
Opregte eerlik; waaragtig; ernstig
Plegtig nie snaaks nie; in alle erns; ernstig
Bedagsaam reflektief; ernstig; geabsorbeer
Verdraagsaam oopkop; liefdadigheid; pasiënt; simpatiek; toegeeflik
Tragies rampspoedig; rampspoedig
Beskeie beskeie; self-uitwissing; ingetoë
Onrustig bekommerd; ongemaklik; edgy; senuweeagtig
Deugsaam wettig; regverdig; moreel; opstaan
Grillerig sonderlinge; speels; ondeund; ongeëwenaard
Skerpsinnig slim; spitsvondig; vermaaklik
Wonder ontsag; bewonderend; fassinerend
Bekommerd angstig; gestres; bang

Toonwoorde: finale gedagtes

Toonwoorde help u om u houding teenoor 'n onderwerp oor te dra. Tone kan gedurende u werk verander terwyl u oor verskillende onderwerpe praat.

Daar is duisende toonwoorde wat u kan gebruik om u houding in u werk uit te druk.

Interessante Artikels

Beste analise van Abigail Williams - die smeltkroes

Vrae oor Abigail Williams? Ons volledige analise verduidelik haar motivering, haar verhouding met John Proctor en haar rol in The Crucible.

Antwoord: Waarom het dominee Hale na Salem teruggekeer?

Dominee Hale verlaat Salem in The Crucible Act 3, maar keer dan terug in Wet 4 - hoekom? Ons verduidelik sy optrede en motiverings aan die einde van die toneelstuk.

Carlow Universiteit SAT-tellings en GPA

Toelatingsvereistes vir Huntingdon College

Hoërskool Oceanside | 2016-17-ranglys | (Oceanside,)

Vind staatsranglys, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Oceanside High School in Oceanside, CA.

50 wonderlike argumenterende opstelonderwerpe vir enige opdrag

Sukkel u om met argumentatiewe opstelidees vorendag te kom? Kyk na ons nuttige lys met argumentatiewe opstelonderwerpe, plus wenke om die beste vir u te kies.

Toelatingsvereistes vir Genève Kollege

Volledige gids vir die nuwe SAT in 2016

Hoe verander die nuwe SAT in 2016, en hoe moet u daarop voorberei? Lees ons kundige gids om alles te leer.

ACT-skoolkodes en kollegekodes vir tellingverslae

Moet u ACT-tellingverslae stuur en ACT-kollege-kodes vind? Hier is hoe u skoolkodes soek om u universiteitsaansoek volledig te kry.

Wat u moet weet oor opsies vir die jeug-Burbank Charter School

Vind staatsranglys, SAT / ACT-tellings, AP-klasse, webwerwe vir onderwysers, sportspanne en meer oor Options for Youth-Burbank Charter School in Burbank, CA.

Toelatingsvereistes vir Westminster College (UT)

Toelatingsvereistes aan die Northern State University

UNT ACT -tellings en GPA

Wie is die toelatingskomitee? Waarna soek hulle?

Wie is in 'n toelatingskomitee vir kollege? Hoe besluit hulle watter aansoeke om te aanvaar en watter om te verwerp? Lees alles en nog baie meer in ons volledige deskundige gids.

Toelatingsvereistes aan die Suid -Oregon Universiteit

Toelatingsvereistes vir Webber Internasionale Universiteit

Twee waarhede en 'n leuen: 35 goeie leuens om ander te bedrieg

Speel twee waarhede en 'n leuen? Goeie leuens kan moeilik wees om vorendag te kom! Kyk na ons lys met twee waarhede en 'n leuen-idee om u te inspireer.

Nebraska Wesleyan University Toelatingsvereistes

Alles wat u moet weet oor F. Scott Fitzgerald

Vrae oor die lewe van die skrywer F. Scott Fitzgerald van The Great Gatsby? Ons lei u deur sy volledige biografie en hoe dit met die roman verband hou.

ACT-tellings van die Universiteit van Tampa en GPA

Hoe om wonderlike Caltech-opstelle te skryf

Weet u nie hoe u die Caltech-opstelaanwysings moet benader nie? Ons bied 'n diepgaande analise, sodat u 'n Caltech-aanvulling kan skryf wat uit die pak staan.

Toelatingsvereistes vir Universiteit van Oklahoma (OU)

Embry -Riddle Aeronautical University - Prescott SAT -tellings en GPA

Hierdie jaar se toelatingsvereistes vir rooibruin

Toelatingsvereistes vir Trine Universiteit